Потребни документи за државјанство на Свети Китс и Невис

Потребни документи за државјанство на Свети Китс и Невис

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Од сите апликанти се бара да го обезбедат следново:

 • Пополнет образец за апликација Ц1
 • Пополнет образец за апликација Ц2
 • Пополнет образец за апликација Ц3
 • Оригинален извод од целосен запис или заверена копија од извод од матична книга на родените (т.е. документ за раѓање, кој исто така ги содржи деталите на вашиот родител, или регистарот на домаќинства, семејна книга итн.)
 • Заверена копија на доказ за промена на името (Анкетите за дела или надлежните надлежности, доколку е применливо)
 • Заверена копија на тековните национални лични карти (деца под 16-годишна возраст се ослободени)
 • Заверена копија на тековниот пасош (и) што покажува назив, државјанство на фотографија / националност, датум и место на издавање, датум на истекување, број на пасош и земја што издава.
 • Резултатите од тест за ХИВ не смеат да бидат постари од 3 месеци (деца под 12-годишна возраст се ослободени)
 • Полициски сертификат „потврда за криминално досие“ или „полициска дозвола“ од земја на државјанство и која било земја во која живеете повеќе од 1 година во последните 10 години (деца под 16 години не се ослободени)
 • Шест (6) фотографии со големина приближно 35 х 45мм, направени во изминатите шест (6) месеци (NB една од фотографиите мора да биде заверена и приложена на формуларот C2)

Потребни документи за државјанство на Свети Китс и Невис

Други придружни документи потребни од главниот апликант:

 • Формулар за апликација C4 (опција SIDF)
 • Завршен договор за купопродажба (Одобрена опција за недвижнини)
 • Најмалку 1 оригинален професионален упат (на пр. Од адвокат, нотар, сметководител или друг професионалец со сличен статус) не постар од 6 месеци.
 • Извештаи за банка за период од 12 месеци од денот на поднесување на апликацијата
 • Најмалку 1 оригинална банка референца, издадена од меѓународно призната банка, не постара од 6 месеци.
 • Заверена копија на воени записи или ослободување од воена служба (доколку е применливо)
 • 1 оригинален документ на доказ за адреса на живеалишта (на пр. Заверена копија на неодамнешната сметка за комунални услуги или извод од банка што покажува полно име и адреса, или писмена потврда од банка, адвокат, овластен сметководител или нотар).
 • Писмо за вработување во кое се наведува почетокот на вработувањето, задржаната позиција и заработената плата
 • Заверена копија на деловни лиценци или документи за инкорпорирање
 • 1 Оригинален извод на брачен запис или заверена копија на сертификат за брак, доколку е применливо (т.е. ако брачните лица заедно аплицираат).
 • Заверена копија на документи за развод (доколку е применливо).
 • Изјава и доказ за извор на фонд што треба да се инвестира во Свети Китс и Невис
 • Аферавит на финансиска поддршка за апликантите на возраст од 18 до 30 години
 • Заверена копија на универзитетски дипломи (доколку е применливо)
 • Ограничено полномошно